º Los Alcázares

Maandag tot en met vrijdag van 09:30 tot 14:00 uur en van 16:00 tot 19:00 uur - zaterdag van 10:00 tot 13:30 uur

Privacy

1. GEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Razón Social: Inmoalcázares (en adelante, la “Empresa” o el “Responsable”).
CIF: 01908801-P
Domicilio: Avenida de la Libertad 74 Los Alcázares (30710)
Teléfono: 648 512 660
Email para comunicaciones en materia de Protección de datos: info@inmoalcazares.com

1.1. Toepasselijke voorschriften

Ons Privacybeleid is ontworpen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), en voor zover het niet in strijd is met de voornoemde verordening, door de bepalingen van het Spaanse wetgevingskader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Door ons uw gegevens te verstrekken, verklaart u dat u dit privacybeleid hebt gelezen en begrepen, en dat u uw ondubbelzinnige en uitdrukkelijke toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de doeleinden en voorwaarden die hierin zijn opgenomen.

Het Bedrijf kan dit Privacybeleid wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving, jurisprudentie of interpretatie van het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming. Deze privacyvoorwaarden kunnen worden aangevuld met de juridische kennisgeving, het cookiebeleid en de algemene voorwaarden die, in voorkomend geval, worden verzameld voor bepaalde producten of diensten, indien deze toegang een specialiteit op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens inhoudt.

1.2. Functionaris voor gegevensbescherming

De onderneming beschikt niet over een gedelegeerde voor gegevensbescherming.

2. DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De behandeling die wij van uw persoonsgegevens uitvoeren, beantwoordt aan de volgende doeleinden:

- Om u te voorzien van informatie met betrekking tot de producten en diensten die worden aangeboden door ons bedrijf en die worden beschreven op deze website en die kunnen leiden tot uw professionele verwijzing op het gebied van vastgoeddiensten.

- Om de aanbesteding van onze diensten uit te voeren door middel van de aanvaarding van de overeenkomstige begroting / bestelling en/of de ondertekening van een commercieel contract.

- Om u per e-mail en/of per post nieuws en nieuwigheden over ons bedrijf toe te sturen, evenals updates van onze catalogus van producten en diensten.

-Het beheer van de Gebruikers van de Website en, in voorkomend geval, de activering en het beheer van de registratie als Gebruiker op het gereserveerde gedeelte van de Website.

-Verzoeken om informatie, suggesties en klachten van belanghebbende partijen kanaliseren met het oog op het beheer en de oplossing ervan.

-u op de hoogte te houden, hetzij langs elektronische weg, hetzij via mobiele apparatuur, van alle informatie die voor u van belang kan zijn;

-Het verzenden van de Nieuwsbrief aan gebruikers die zich erop abonneren beheren.

2.1. Bewaartermijn van uw gegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk is, rekening houdend met de behoeften om te reageren op problemen die zich voordoen of om problemen op te lossen, verbeteringen aan te brengen, uw diensten te activeren en te voldoen aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving. Dit betekent dat u persoonsgegevens gedurende een redelijke periode mag bewaren, zelfs nadat de betrokkene het gebruik van de WEBSITE heeft gestaakt.

In het geval van abonnementen bewaren wij uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u ons uw toestemming geeft totdat u deze intrekt of verzoekt om de verwerking te beperken. In dergelijke gevallen zullen wij uw gegevens gedurende de wettelijk vereiste perioden afgeschermd houden.

3. LEGITIMITEIT EN VERZAMELDE GEGEVENS

De legitimiteit voor de verwerking van uw gegevens is de uitdrukkelijke toestemming die wordt gegeven door een positieve en bevestigende handeling (invullen van het desbetreffende formulier en aanvinken van het vakje voor aanvaarding van dit beleid) op het moment dat u ons uw persoonsgegevens verstrekt.

3.1. Toestemming om uw gegevens te verwerken

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van Gebruikers en/of Cliënten is gelegen in de letters a), b) en c) van nummer 1 van artikel 6 van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april.

-De Gebruiker en/of Cliënt heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de beschreven doeleinden die de verwerking van gegevens van de Gebruiker en/of Cliënt vereisen, alsmede, in het kader van een contractuele of precontractuele relatie ter attentie van hun verzoek om informatie en/of uitvoering van de levering van de dienst.

-De Gebruiker en/of Cliënt heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven door middel van een positieve en bevestigende handeling (invullen van het desbetreffende formulier en aanvinken van het vakje voor aanvaarding van dit beleid) op het moment dat hij zijn persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt.

3.2. Gegevenscategorieën

De gegevens die worden verzameld, hebben betrekking op de categorie identificerende gegevens, zoals: naam en achternaam, telefoon, postadres, bedrijf, e-mail, alsmede het IP-adres van waaruit u het gegevensverzamelingsformulier opent.

4. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

In het kader van onze verbintenis om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, delen wij u mee dat wij de nodige technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen en de wijziging, het verlies, de ongeoorloofde verwerking of de toegang daartoe te voorkomen, gelet op de stand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan zij zijn blootgesteld, overeenkomstig art. 32 van de RGPD EU 679/2016.

5. OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Er is geen overdracht van gegevens of internationale doorgifte van uw gegevens voorzien, met uitzondering van die welke zijn toegestaan door de fiscale, commerciële en telecommunicatiewetgeving, alsmede in die gevallen waarin een gerechtelijke instantie ons daartoe verplicht.

6. GEBRUIKERSRECHTEN

Elke belanghebbende heeft het recht bevestiging te krijgen of wij al dan niet persoonsgegevens over hem/haar verwerken. Belanghebbenden hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens en op rectificatie van onjuiste gegevens of, in voorkomend geval, op verwijdering van de gegevens indien deze, onder meer, niet langer noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbenden verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval wij deze slechts zullen bewaren voor de uitoefening of de verdediging van vorderingen. Om redenen die verband houden met hun bijzondere situatie, kunnen betrokkenen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking zal de verwerking van de gegevens stopzetten, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van eventuele vorderingen.

Overeenkomstig de geldende wetgeving beschikt u over de volgende rechten: het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, het recht om te verzoeken dat deze worden gecorrigeerd of gewist, het recht om te verzoeken dat de verwerking ervan wordt beperkt, het recht om zich te verzetten tegen de verwerking ervan, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

6.1. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, dient u contact op te nemen met de verantwoordelijke persoon en het formulier voor de uitoefening van het gekozen recht aan te vragen. Desgewenst kunt u zich tot de bevoegde controleautoriteit wenden om aanvullende informatie over uw rechten te verkrijgen. De contactgegevens voor de uitoefening van uw rechten zijn: telefoon 648 512 660 en e-mail: info@inmoalcazares.com. Vergeet niet een kopie bij te voegen van een document aan de hand waarvan wij u kunnen identificeren.

7. TOESTEMMING VOOR HET VERZENDEN VAN ELEKTRONISCHE MEDEDELINGEN

Evenzo, en in overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, geeft u door het invullen van het formulier voor het verzamelen van gegevens en het aanvinken van het overeenkomstige vakje "Ik accepteer de verzending van elektronische communicatie" uw uitdrukkelijke toestemming om informatie over de Vennootschap naar uw e-mailadres, telefoon, fax of andere elektronische middelen te sturen.

© 2024 Inmoalcázares · Legal · Privacy · Cookies · Webkaart · Ontwerp en ontwikkeling: Mediaelx