19º Los Alcázares

Maandag tot en met vrijdag van 09:30 tot 14:00 uur en van 16:00 tot 19:00 uur - zaterdag van 10:00 tot 13:30 uur

Juridisch advies

Om te voldoen aan artikel 10 van Wet 34/2002 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, informeren wij de gebruiker over onze gegevens:

Bedrijfsnaam: Inmoalcázares
Handelsbenaming: Inmoalcázares
Geregistreerd adres: Avenida de la Libertad 74 Los Alcázares (30710)
CIF / NIF: 01908801-P
Telefoon: 648 512 660
e-Mail: info@inmoalcazares.es
Registratiedetails:
Website: www.inmoalcazares.com

Object

De provider, verantwoordelijk voor de website, stelt de gebruikers dit document ter beschikking waarmee hij zich wil houden aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in Wet 34/2002, van Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel (LSSI-CE), en alle gebruikers van de website wil informeren over de voorwaarden voor het gebruik van de website.

Eenieder die zich toegang verschaft tot deze website, neemt de rol van gebruiker op zich en verbindt zich tot de naleving en strikte naleving van de bepalingen in dit document, alsmede van alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing zouden kunnen zijn.

De provider behoudt zich het recht voor om elk type informatie dat op de website kan verschijnen te wijzigen, zonder enige verplichting tot voorafgaande kennisgeving of het informeren van de gebruikers over dergelijke verplichtingen, die worden begrepen als voldoende met de publicatie op de website van de provider.

Verantwoordelijkheid

De aanbieder wijst elke aansprakelijkheid af voor de op zijn website gepubliceerde informatie, voor zover deze informatie is gemanipuleerd of ingevoerd door een derde die niet tot hem behoort.

De website van de aanbieder kan gebruik maken van cookies (kleine informatiebestanden die de server naar de computer stuurt van de persoon die de pagina bezoekt) om bepaalde functies uit te voeren die als essentieel worden beschouwd voor de correcte werking en visualisering van de site. De cookies die op de website worden gebruikt, zijn in elk geval tijdelijk en hebben uitsluitend tot doel de verdere overdracht efficiënter te laten verlopen, en zij verdwijnen aan het einde van de sessie van de gebruiker. In geen geval zullen cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen.

Vanaf de website van de klant is het mogelijk dat u wordt doorverwezen naar inhoud van websites van derden. Aangezien de aanbieder niet altijd de inhoud kan controleren die door derden op hun websites wordt geplaatst, aanvaardt hij geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud. In elk geval verklaart de aanbieder dat hij onmiddellijk zal overgaan tot de verwijdering van elke inhoud die een inbreuk zou kunnen vormen op de nationale of internationale wetgeving, de goede zeden of de openbare orde, en dat hij onmiddellijk de doorverwijzing naar die website zal intrekken door de bevoegde autoriteiten op de hoogte te brengen van de inhoud in kwestie.

De aanbieder is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die wordt opgeslagen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, forums, chats, blogs, commentaren, sociale netwerken of enig ander middel dat derden in staat stelt om onafhankelijk inhoud te publiceren op de website van de aanbieder. Echter, en in overeenstemming met de bepalingen van art. 11 en 16 van de LSSI-CE, staat de provider ter beschikking van alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidsdiensten, en werkt hij actief mee aan het verwijderen of blokkeren van alle inhoud die de nationale of internationale wetgeving, de rechten van derden of de goede zeden en openbare orde zou kunnen aantasten of schenden. Indien de gebruiker van mening is dat er inhoud op de website staat die voor deze classificatie in aanmerking zou kunnen komen, dient hij de beheerder van de website hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

Deze website is gecontroleerd en getest om ervoor te zorgen dat hij correct functioneert. In principe kan worden gegarandeerd dat het 365 dagen per jaar, 24 uur per dag correct functioneert. De aanbieder sluit echter niet uit dat er bepaalde programmeringsfouten kunnen optreden, of dat er sprake kan zijn van overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden die de toegang tot de website onmogelijk maken.

Intellectuele en industriële eigendom

De website, met inbegrip van maar niet beperkt tot programmering, editing, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, ontwerpen, logo's, tekst en / of afbeeldingen zijn eigendom van de provider of indien u een licentie of uitdrukkelijke toestemming van de auteurs. Alle inhoud van de website is naar behoren beschermd door de regelgeving inzake intellectuele en industriële eigendom, en is ingeschreven in de desbetreffende openbare registers.

Ongeacht het doel waarvoor zij bestemd waren, is voor de gehele of gedeeltelijke reproductie, gebruik, exploitatie, distributie en marketing in elk geval de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder vereist. Elk gebruik dat niet vooraf is toegestaan door de aanbieder zal worden beschouwd als een ernstige inbreuk op de rechten van intellectuele of industriële eigendom van de auteur.

De ontwerpen, logo's, teksten en/of afbeeldingen die buiten de provider om op de website kunnen verschijnen, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars, die zelf verantwoordelijk zijn voor eventuele geschillen die hieromtrent zouden kunnen ontstaan. In elk geval heeft de verstrekker de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van hen.

De provider geeft niet uitdrukkelijk toestemming aan derden om direct door te verwijzen naar de specifieke inhoud van de website, in ieder geval moeten doorverwijzen naar de hoofdwebsite van de provider.

De aanbieder erkent ten gunste van hun eigenaars de overeenkomstige rechten van intellectuele eigendom, niet hun loutere vermelding of verschijning op de website impliceert het bestaan van om het even welke rechten of aansprakelijkheid van de aanbieder op hen, noch goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door het zelfde.

Om opmerkingen te maken over eventuele inbreuken op de rechten van intellectuele of industriële eigendom, alsmede over de inhoud van de website, kunt u dit doen via de volgende e-mail.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Voor de beslechting van alle geschillen of vragen in verband met deze website of de activiteiten die erop worden uitgevoerd, is de Spaanse wetgeving van toepassing, waaraan de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen. De hoven en rechtbanken van ELCHE zijn bevoegd voor de beslechting van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik ervan.

© 2021 Inmoalcázares · Legal · Privacy · Cookies · Webkaart · Ontwerp en ontwikkeling: Mediaelx